Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.Kiddyfave.pl.

Niniejszy dokument jest regulaminem korzystania ze Sklepu Internetowego wwwKiddyfave.pl. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.


I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Prawa i obowiązki Użytkownika
IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy
V. Złożenie zamówienia
VI. Płatności
VII. Prawo do odstąpienia od mowy
VIII. Dostawa
IX. Reklamacje
X. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
XI. Polityka Prywatości
XII. Postanowienia końcoweI. DEFINICJE

1. Regulamin - Regulamin sklepu internetowego,  dotyczący transakcji sprzedaży oraz świadczenia usług z wykorzystaniem sieci Internet oraz innych środków porozumiewania się na odległość.

2. Usługodawca – Fave Trading Iwona Przybyła, ul. Kręta 36, 63-800 w Gostyniu, NIP 696-155-56-01, Regon 411158071, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.Kiddyfave.pl.

3. Sklep internetowy  (portal) - serwis internetowy działający pod adresem www.Kiddyfave.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Produktu;

4. Klient (Użytkownik) - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia Towaru w sklepie internetowym www.Kiddyfave.pl

5. Produkt (Towar) - Towary prezentowane w Sklepie Internetowym www.Kiddyfave.pl, będące przedmiotem umowy sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem,  za pomocą sieci Internet oraz innych środków porozumiewania się na odległość m.in. drogą telefoniczną.

7. Strona - Usługodawca i Klient;

8. Rejestracja - czynność polegająca na jednorazowym wypełnieniu odpowiednich formularzy przygotowanych przez Sklep oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;

9. Konto Użytkownika- indywidualnie utworzona podstrona na portalu dla każdego Użytkownika, na której Użytkownik może składać zamówienia oraz zarządzać własnymi danymi osobowymi.

10. Login - adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji;

11. Hasło – ustalony  przez Użytkownika ciąg znaków, konieczny do uzyskania dostępu do konta Użytkownika;

12. Zamówienie - oświadczenie Klienta, w którym  wyraża on wolę zawarcia Umowy sprzedaży produktów, na odległość za pośrednictwem sieci Internet oraz /lub drogą telefoniczną, określając rodzaj i liczbę produktów;

13. Przetwarzanie danych osobowych - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – Fave Trading Iwona Przybyła.

14. Konsument - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca adres e-mail oraz dostęp do urządzeń elektronicznych i sieci Internet;

15. Usługa elektroniczna - usługa  świadczona drogą elektroniczną poprzez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem zgodnym z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2 Zapoznanie się z Regulaminem  i jego akceptacja w trakcie składania zamówienia jest podstawowym warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.Kiddyfave.pl

3. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.Kiddyfave.pl świadczy usługi umożliwienie Klientom składania zamówień produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego  i zawieraniu umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udziela Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów użyte  w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach dostępnych w Sklepie  i mogą nieznacznie różnić się od faktycznego wyglądu prezentowanego na nich wyrobu.

5. Rozsyłanie lub umieszczanie na portalu nie zamówionej treści handlowej, podejmowanie wszelkich czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Użytkownika jest zabronione.

6. Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności ich ceny, opisy, dane techniczne i użytkowe nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, mają charakter przykładowy i służą jedynie ekspozycji. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu  zgodnie z warunkami podanymi w opisie Produktu.

7. Podane w opisach technicznych wymiary mebli są z tolerancją 3 cm w stosunku do wymiarów rzeczywistych.

8. Kolory Produktów, występujące na zdjęciach wykorzystanych do ekspozycji w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych Towarów.

9. Specyfikacje produktów zamieszczone w Sklepie pochodzą od producentów. Sklep nie odpowiada za błędy i nieścisłości w specyfikacjach technicznych.

10. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców sklepu www.Kiddyfave.pl jest podstawowym czynnikiem warunkującym możliwość zrealizowania zamówienia. W przypadku niedostępności któregokolwiek z produktów zamówionych przez Klienta, Klient  zostaje poinformowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i poproszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. W takiej sytuacji Klient ma prawo do anulowania zamówienia, zrealizowania bez brakujących towarów, dłuższego  oczekiwania na realizację lub wyboru innego produktu  w zamian za towar brakujący.III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Jedyną osobą upoważnioną do dokonywania transakcji zakupu oraz operacji na założonym przez siebie koncie jest Użytkownik konta.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamiany na koncie dokonane przez osoby trzecie, którym użytkownik udostępnił dane dostępowe do konta.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje także pozostałych Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji, a dokonali zamówienia, także droga telefoniczną.

3. Umowa między Użytkownikiem, a Sklepem o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez rejestrację i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Wykorzystywanie treści zamieszczonych na stronie www.Kiddyfave.pl do użytku innego niż osobisty użytek Użytkownika, jest zabronione.

5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób zgodny z regulaminem i nie zakłócający działania Sklepu oraz nie utrudniający korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.

6. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o wszelkich przypadkach naruszenia praw Użytkownika oraz o wszelkich przypadkach naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji na Portalu, w dowolnym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usuniecie konta,  zgłaszając żądanie usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać usunięcia konta Użytkownika w terminie 14 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dokonanie transakcji zakupu towaru dostępnego w Sklepie poprzez, złożenie Zamówienia.

2. Usługodawca może odmówić Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia jego zamówienia, lub usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca posiada takie prawo, w szczególności w sytuacji gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, np.  innych Użytkowników, dopuści naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z ograniczeniami technicznymi lub złym stanem technicznym sprzętu komputerowego Użytkownika oraz za problemy w systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej,z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu.
4.Usługodawca ma prawo do wycofania poszczególnych Produktów ofert Sklepu.

5. Usługodawca ma prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Portalu.

6. Usługodawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z pozn. zm.) oraz w Ustawie o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 nr 144 poz. 1204 z pozn. m.).

7. Usługodawca jest zobowiązany do rzetelnej realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika oraz do dołożenia wszelkich starań przy udzielaniu informacji Użytkownikom.

8. Usługodawca ma prawo do wykorzystywania plików "Cookies"  w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu, utrzymania sesji Użytkownika w ramach  Portalu, dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia statystyk Portalu.


V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

1. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w sklepie www.Kiddyfave.pl jest posiadanie aktywnego adresu email oraz dostępu sieci Internet oraz do sprzętu, umożliwiającego dokonanie Zamówienia drogą elektroniczną oraz do sieci i sprzętu telefonicznego, jeśli Zamówienie składane jest drogą telefoniczną.

2. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagana Rejestracja Użytkownika. W trakcie składania Zamówienia możliwe jest także dokonanie Rejestracji.

3. W przypadku złożenia Zamówienia z Rejestracją, na proces Rejestracji składają się: wypełnienie formularza Rejestracji, zaakceptowanie obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość indywidualnego ustawienia hasła, ma także dostęp  do swoich danych osobowych.

4. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz udostępnienie Usługodawcy adresu dostawy wraz z preferowaną godziną dostawy oraz numeru telefonu . Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, natomiast konieczne do prawidłowego zrealizowania Zamówienia.
5. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.Kiddyfave.pl, poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@kiddyfave.pl lub telefonicznie pod numerem 783 895 038.

6. Po dokonaniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz prośbą o potwierdzenie złożonego przez Klienta Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta odbywa się poprzez kliknięcie w link potwierdzający, zgodnie z instrukcją w wiadomości.  Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa, między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

7. W przypadku zamówień składających się z kilku różnych produktów, po zweryfikowaniu całości kosztów transportu, Klient otrzyma dodatkowe potwierdzenie w formie wiadomości e-mail, zawierające kalkulację kosztów transportu dla złożonego przez niego zamówienia. Dopiero po akceptacji ostatecznych warunków i kosztów dostawy, między Klientem a Sklepem zostaje zawarta umowa sprzedaży.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w treści potwierdzenia zamówienia, należy skontaktować się z obsługą Sklepu przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem biuro@kiddyfave.pl lub telefonicznie pod numerem 783895038.

9. W przypadku braku dostępności części zamówionego przez Klienta Towaru w magazynie Sklepu lub w magazynie dostawcy, Sklep kontaktuje się z Klientem poprzez wiadomość e-mail, na podany adres e-mail klienta, w celu uzyskania informacji co do dalszego postępowania w sprawie Zamówienia. W takiej sytuacji dopuszczalna jest:
9.1. rezygnacja Klienta z realizacji zamówienia w całości,
9.2. zgoda Klienta na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całości zamówienia,
9.3. wyrażenie zgody na podzielenie zamówienia na kilka paczek.

10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz, 12.00, w soboty, niedziele i święta, potraktowane będą jak Zamówienia złożone następnego dnia roboczego;

11. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą:
11.1. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – z chwilą, kiedy do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
11.2. w przypadku zamówień płatnych przelewem lub poprzez system płatności elektronicznych - po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia, w przypadku Zamówień budzących wątpliwość. Sklep ma prawo do anulowania zamówienia, które z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie zostało potwierdzone w przeciągu 5 dni od daty złożenia Zamówienia.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, które nie zostało opłacone w przeciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia.

14. Termin realizacji zamówień standardowych każdorazowo określony jest na karcie opisu szczegółowego oferowanego Produktu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji Zamówienia. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany w wiadomości email lub telefonicznie.

15. W przypadku Zamówień na Produkty „Na Zamówienie” należy mieć świadomość, że Produkty te są produkowane pod zamówienie Klienta, a termin realizacji takich zamówień jest ściśle uzależniony od cyklu produkcyjnego i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od  Sklepu.

16. Termin realizacji zamówień „Na zamówienie”, w zależności od producenta oraz od cyklów produkcyjnych, waha się od 3 - 8 tygodni. Termin realizacji zamówień „Na Zamówienie” może ulec zmianie i każdorazowo ustalany i podawany jest indywidualnie do wiadomości Klienta.

17. Bez względu na formę dostawy wybraną przez Klienta (przelew czy dostawa za pobraniem), zamówienia „Na Zamówienie” przekazywane będą do realizacji po uiszczeniu wpłaty zadatku  w wysokości 50 % ceny Produktu. Zapłata pozostałej należności (plus koszty transportu) przez Klienta nastąpi  przed realizacją wysyłki Towaru.

18. Zamówienia na Produkty wymienione poniżej będą przekazywane do realizacji po wpłacie zadatku w wysokości 50% ceny produktu:
a) meble niestandardowe, czyli wyprodukowane w oparciu o zmienione, na życzenie Klienta, wymiary, kolory, czy kształty,
b) meble produkowane „Na Zamówienie”, czyli meble z oferty standardowej producenta, gdzie produkcja wybranych przez klienta mebli rusza dopiero po dokonaniu przez niego wyboru konkretnych modeli i kolorów z oferty  producenta
c) Towary mało popularne

19. Zamówienia na Towary zamawiane na specjalne życzenie Klienta spoza granic kraju realizowane są po przedpłacie w wysokości 100 % ceny produktu (plus koszty przesyłki).

20. Zamówienia na towary o różnych terminach realizacji będą realizowane po skompletowaniu całego zamówienia tzn. po upłynięciu najdłuższego z terminów realizacji.

21. W trakcie wyprzedaży lub promocji wybranych produktów, realizacja zamówień następuje zgodnie z kolejności ą wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów towarów objętych wyprzedażą czy promocją.

22.  Do każdego Zamówienia Sklep wystawia dokument potwierdzający sprzedaż – rachunek lub fakturę VAT w formie elektronicznej i przesyła ją drogą e-mailową na adres e-mail Klienta. Dokument ten jest dowodem sprzedaży i jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

23. Dokonanie zamówienia w sklepie KiddyFave.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie dowodu zakupu w formie elektronicznej.

24. Na specjalne życzenie Klienta Sklep wystawia dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w formie wydruku papierowego i dostarcza go na adres podany przez Klienta poprzez Pocztę Polską.

25. Na specjalne życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Do tego celu konieczne jest podanie przez Klienta danych firmy oraz numeru NIP.

26. Dowody sprzedaży wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

27. Informacje o zmianach w wysyłce oraz rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres biuro@kiddyfave.pl

VI. PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów transportu. Koszty transportu pokrywa Klient.

2. Orientacyjne koszty związane z transportem Towaru, każdorazowo podane są do wiadomości Klienta na karcie szczegółowej produktu.

3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
3.1. Przelew tradycyjny: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania zamówienia. Przelewy prosimy dokonywać na rachunek bankowy Fave Trading Iwona Przybyła Bank Credit Agricole 20 1940 1076 5689 5900 0000 0000. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko oraz numer zamówienia, którego dotyczy wpłata.
3.2. Za pobraniem: należność pobiera kurier w chwili doręczenia przesyłki do Kupującego. Przesyłki pobraniowe realizowane będą do kwoty 500 zł.
3.3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl.
3.3.1.Dotpay.pl umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Mobile, JCB, Diners Club oraz płatności online:
3.3.2. - Autoryzacja płatności następuje maksymalnie w terminie do 1 godz. licząc od chwili dokonania przez Klienta wszystkich wymaganych przez Partnerów Systemu Dotpay.pl i określonych na ich stronach internetowych czynności niezbędnych do zatwierdzenia płatności.
3.3.3. - Reklamacje dotyczące płatności składane Klienci powinni kierować bezpośrednio do sklepu. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie sklepu, sklep przekaże reklamacje do Dotpay Spółka Akcyjna prowadzącej system Dotpay.pl.
4. Udzielane przez Sklep
rabaty nie sumują się i zawsze naliczane są od ceny wyjściowej produktu.


VII. DOSTAWA

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo,  w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną,  w przypadku  zamówień dokonanych drogą telefoniczną, na adres podany przez telefon.

2. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu Sprzedającego.

3. Koszty dostawy:
3.1. Jednostkowe koszty dostawy każdorazowo określone są w opisie szczegółowym produktu.
Koszty dostawy nie obejmują kosztu wniesienia towaru, są kosztami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo określony jest w opisie szczegółowym produktu i może ulec zmianie.

5. Zwrot nie doręczonej paczki.
5.1. W przypadku zamówień wysyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona wciągu 3 dni roboczych od daty nadania.
5.2. Sklep nie odpowiada za błędy i nieścisłości, których dopuścił się Kupujący, a które spowodowały niedoręczenie przesyłki.
5.3. Trzykrotne nieodebranie przesyłki przez Klienta jest równoznaczne z tym, że Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży, przy czym kwota zainkasowana przez Sklep tytułem zaliczki lub cała kwota uiszczona za Towar może zostać zarachowana na poczet kosztów realizacji zamówienia, poniesionych przez Sprzedającego.

6. Kupujący jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbioru przesyłki.

7. Po dokonaniu zapłaty za towar, Kupujący ma prawo i obowiązek do sprawdzenia jej zawartości w obecności kuriera, czy w trakcie transportu nie nastąpiło uszkodzenie zakupionego towaru oraz czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Kurier, na życzenie Klienta, ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. W przypadku wykrycia uszkodzenia, należy spisać z kurierem protokół reklamacyjny, a następnie poinformować o zaistniałej sytuacji Sklep.

8. Z chwilą potwierdzenia otrzymania przesyłki z zakupionym towarem na dokumencie dostawy, wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem nabytego przedmiotu, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia, przechodzi na Kupującego.
 
VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z poźn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres email biuro@kiddyfave.pl.

3. W sytuacji odstąpienia od umowy, umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Fave Trading Iwona Przybyła, os. Przyjaźni 10W, 61-689 Poznań.

4. Prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: biuro@kiddyfave.pl.

5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu na wskazany przez Klienta numer konta bankowego.
Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Produktów wykonanych na Zamówienie i oznaczonych w Sklepie opisem „na zamówienie”.


IX. REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuro@kiddyfave.pl lub listownie listem poleconym na adres:  Fave Trading Iwona Przybyła, os. Przyjaźni 10W, 61-689 Poznań z dopiskiem "Reklamacja"
1.3. W wiadomości e-mail ze zgłoszeniem reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podanie tych informacji znacznie usprawni i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
1.4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umowa, reklamowany produkt należy dostarczyć na adres: Fave Trading Iwona Przybyła, os. Przyjaźni 10W, 61-689 Poznań lub na adres wskazany przez Sprzedawcę w korespondencji dotyczącej reklamacji. Konieczne jest dołączenie dowodu zakupu produktu.
1.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) konieczne jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
1.7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem, sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kiddyfave.pl
2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podanie tych informacji znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie wysłana  na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

3. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (rachunek lub faktura VAT).

4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter)
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie  stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kiddyfave.pl lub pisemnie na adres : Fave Trading Iwona Przybyła, os. Przyjaźni 10W, 61-689.
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep Internetowy Kiddyfave.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zgodnie z ustawą GIODO z dnia 25.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Sklep Internetowy Kiddyfave.pl jest Fave Trading Iwona Przybyła, ul. Kręta 36, 63-800 Gostyń, NIP: 696-155-56-01, tel. 783895038, adres email: biuro@kiddyfave.pl.

3. Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach:

a) realizacji zamówień oraz usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
b) przesyłania wiadomości marketingowych, produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
c) wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Klienta).


4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, natomiast brak ich podania spowoduje niemożliwość zrealizowania zamówienia.

5. Klient ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość wycofania zgody na ich przetwarzanie.  Klient zarejestrowany może dokonać tego po zalogowaniu się na swoje konto klienta, natomiast klienci nie zarejestrowani - wysyłając wiadomość email z informacją o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres biuro@kiddyfave.pl. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówień. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji zamówień oraz spełnienia obowiązku fiskalnego, przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków oraz podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych a także innym odbiorcom danych. 

7. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane, w celu realizacji zamówienia:
a) obsłudze magazynów oraz dostawcom i producentom, realizującym wysyłkę zamówionego przez klienta towaru, 
b) firmom transportowym lub innym podmiotom realizującym transport zamówionego przez klienta produktu - w celach transportowych,
c) operatorom płatności internetowych - w celu realizacji płatności, 
d)  biurom rachunkowym, współpracującym z Administrator danych - w postaci wymaganych przez Urząd Skarbowy faktur oraz zestawień sprzedaży Vat,
e) pracownikom pomocy technicznej obsługującym oprogramowanie komputerowe oraz księgowe, z którego korzysta Administrator

 
8. Dane osobowe klientów przechowywane są przez administratora na bezpiecznych serwerach oraz zabezpieczonym sprzęcie komputerowym. Administrator korzysta wyłącznie z certyfikowanych zabezpieczeń sklepu. Sprzęt komputerowy jest aktualizowany, serwisowany a dostęp do niego zabezpieczony jest hasłem.
 
9. Dane osobowe Klientów gromadzone są jako 4 bazy danych: 

9.1 . Baza danych zarejestrowanych klientów. Baza zawiera dobrowolnie udostępnione przez klienta dane adresowe płatnika, nr  tel. adres email oraz adres do dostawy, jeśli jest inny niż adres płatnika, oraz inne dane.

a) Baza danych klientów klienów, którzy nie zarejestrowali się, ale ich dane znalazły się na liście złożonych zamówień. W bazie znajdują się dobrowolnie udostępnione przez klienta dane adresowe płatnika, numery  tel., adres email oraz adres do dostawy, jeśli jest inny niż adres płatnika.

b) Baza danych klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newsletter'a. W tej bazie znajdują się adresy email klientów chcących otrzymywać Newsletter. 

c) Baza danych klientów, którzy złożyli zapytanie o produkt ze strony internetowej Kiddyfave.com. W bazie tej znajdują się adresy email klientów oraz inne dane mogące pojawić się w treści zapytania. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie w tym celu.

11. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fave Trading Iwona Przybyła, ul. Kręta 36, 63-800 Gostyń lub mailowo: biuro@kiddyfave.pl oraz pod nr tel. 783-895-038


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Zmiany dokonane w regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep internetowy.

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne  podporządkowanie się i stosowanie tego prawa  w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między sklepem Internetowym, a konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub , lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sad powszechny (zgodnie z punktem %).

5. Rozstrzyganie sporów:
5.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.)
5.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a usługobiorcą (Klientem) nie będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.